Seltsi põhikiri

1.ÜLDSÄTTED 

 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Transfusioonmeditsiini Selts (lühendatult ETMS, edaspidi Selts), inglise keeles Estonian Society for Transfusion Medicine.

 

1.2 Seltsi asukoht on Tallinn, Ädala 2.

 

1.3 Selts on vabatahtlikult liitunud isikute mittetulunduslik ühing, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.

 

2. TEGEVUSE  EESMÄRK

 

2.1 Tänapäeva tõenduspõhise transfusioloogia ehk vere käsituse põhimõtete väljatöötamine, tutvustamine ja elluviimine Eestis.

 

2.2 Osalemine riigi transfusioloogia-alase tervishoiupoliitika ja seadusloome kujundamisel koostöös teiste erialaseltside ja organisatsioonidega ning Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassaga.

 

2.3 Seltsi liikmete erialase ettevalmistuse tõstmine, koolituste ja konverentside korraldamine, kvalifikatsiooninõuete väljatöötamine ja pädevuse hindamine.

 

2.4 Transfusioonmeditsiiniga kokkupuutuvate erialade interdistsiplinaarse koostöö koordineerimine.

 

3. LIIKMELISUS

 

3.1 Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed ja toetajaliikmed.

 

3.2 Seltsi tegevliikmeks võib olla arst või transfusioloogia valdkonnas töötav spetsialist.

 

3.3 Seltsi toetajaliikmeks võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle tegevusvaldkond  on seotud transfusioloogiaga ning kes soovib Eesti meditsiini sel alal edendada. Toetajaliikmeks vastuvõtmine toimub avalduse alusel Seltsi juhatuse otsusega.

 

3.4 Seltsi rahalised vahendid saadakse selle liikmete liikmemaksudest, seltsi põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks korraldatavatel üritustel saadavast tulust ja muudest laekumistest.

 

3.5 Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus ühe kuu jooksul alates kirjaliku avalduse esitamisest seltsi astumiseks.

 

3.6 Seltsi iga-aastase liikmemaksu suurus määratakse üldkoosoleku otsusega.

 

3.7 Seltsi liikmel on õigus avalduse alusel seltsist välja astuda.

 

3.8 Seltsist väljaarvamine toimub juhatuse otsusega liikme avalduse alusel või vähemalt kahe-aastase liikmemaksu võlgnevuse korral.

 

3.9 Seltsi liige loetakse seltsist väljaastunuks otsuse langetamise päevast,  kusjuures liikmemaksu antud majandusaastal ei tagastata.

 

3.10 Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jagunemise korral liikmeõigused lõpevad.

 

4. SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

4.1 Seltsi liikmel on õigus:

 

4.1.1 osaleda üldkoosolekul,

 

4.1.2 valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse,

 

4.1.3 saada teavet seltsi tegevuse kohta,  

 

4.1.4 teha ettepanekuid seltsi tegevuse korraldamiseks,

 

4.1.5 tutvuda seltsi dokumentidega,

 

4.1.6 esitada juhatusele arupärimisi,

 

4.1.7 võtta osa seltsi korraldatavatest üritustest,

 

4.1.8 toetajaliikmel ei ole punktides 4.1.2 ja 4.1.4 loetletud õigusi ning ta ei ole üldkoosolekul hääleõiguslik.

 

4.2 Seltsi liikmel on kohustus:

 

4.2.1 aktiivselt  panustada seltsi tegevusse,

 

4.2.2 järgida põhikirjast tulenevaid kohustusi ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid,

 

4.2.3 tasuda liikmemaksu hiljemalt jooksva aasta 31. märtsiks.

 

5. ÜLDKOOSOLEK

 

5.1 Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.

 

5.2 Üldkoosoleku võib kokku kutsuda e-posti teel ja otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust.

 

5.3 Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine tegevliige lihtkirjaliku volikirja alusel.

 

5.4 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 

5.4.1 põhikirja muutmine,

 

5.4.2 majandusaasta aruande kinnitamine,

 

5.4.3 juhatuse valimine,

 

5.4.4 liikmemaksu suuruse kehtestamine.

 

5.5 Üldkoosolek on korraline või erakorraline.

 

5.6 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb teatada vähemalt kaks nädalat enne toimumist  ning  kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

 

5.7 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kord aastas.

 

5.8 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku järgmistel asjaoludel:

 

5.8.1 omal initsiatiivil, kui seda nõuavad seltsi huvid,

 

5.8.2 vähemalt poolte juhatuse liikmete nõudmisel.

 

5.9 Seltsi liikmel on koosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl ning ta võib esindada volikirja alusel puuduvat liiget.

 

5.10 Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada seltsi majandusaruande kinnitamise otsustamisel.

 

5.11 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

 

5.12 Üldkoosolek on hääleõiguslik, kui osaleb üle poole seltsi liikemetest.

 

6. JUHATUS

 

6.1 Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus, mis koosneb viiest (5) liikmest.

 

6.2 Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.

 

6.3 Kõik juhatuse liikmed võivad esindada seltsi kõigis õigustoiminguis.

 

6.4 Juhatus valib enda seast presidendi ja sekretäri.

 

6.5 President esindab Seltsi suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning riigi- ja kohaliku omavalituse organitega.

 

6.6 Juhatuse pädevusse kuulub:

 

6.6.1 liikmete vastuvõtmine seltsi,

 

6.6.2 seltsi liikmete registri pidamine,

 

6.6.3 liikmete väljaarvamine seltsist,

 

6.6.4 liikmete erialast pädevust hindava komisjoni valimine,

 

6.6.5 transfusioloogia eriala pädevuse hindamise kriteeriumide kinnitamine,

 

6.6.6 seltsi raamatupidamise korraldamine,

 

6.6.7 aastaaruande ja tegevusaruande esitamine üldkoosolekule.

 

6.7 Juhatuse koosoleku kutsub kokku president.

 

6.8 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm (3) juhatuse liiget.

 

6.9 Juhatuse otsuse on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

 

6.10 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist seltsi poolt.

 

6.11 Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmatajätmise tagajärjel seltsile varalise kahju eest solidaarselt.

 

6.12 Juhatuse liikme vabastab vastutusest:

 

6.12.1 tema poolt esitatud ja protokollitud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta,

 

6.12.2 tema puudumine koosolekult, millel nimetatud otsus vastu võeti, mõjuval põhjusel, mis on kirjalikult fikseeritud.

 

6.13 Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise tõttu või mõnel muul põhjusel.

 

6.14 Juhatus peab andma liikmetele perioodiliselt  teavet seltsi tegevuse kohta.

7. ARUANDLUS JA TEGEVUSE KONTROLLIMINE

 

7.1 Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamisseadusele.

 

7.2 Seltsi tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

 

7.3 Revisjoni aruanne esitatakse üldkoosolekule.

 

8. PÄDEVUSE HINDAMISE KOMISJON

 

8.1 Eriala pädevuse hindamise komisjon on vähemalt viiest liikmest koosnev organ, mis töötab välja transfusioloogia eriala pädevuse hindamise kriteeriumid.

 

8.2 Transfusioloogia eriala pädevuse kriteeriumid kinnitab juhatus, vajadusel esitatakse probleemsed pädevuse hindamise kriteeriumid otsustamiseks üldkoosolekule.

 

8.3 Komisjon hindab kinnitatud kriteeriumide alusel transfusioloogia erialal töötavate arstide ja kõrgharidusega spetsialistide pädevust.

 

8.4 Pädevuse hindamise intervalli ja väljastatud pädevustunnistuse kehtimise aja määrab kindlaks juhatus oma otsusega.

 

9. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

9.1 Seltsi tegevus lõpetatakse:

 

9.1.1 üldkoosoleku otsusega,

 

9.1.2 pankrotimenetluse alustamisel seltsi vastu,

 

9.1.3 kui seltsi on jäänud vähem kui neli liiget,

 

9.1.4 muudel seaduses ettenähtud alustel.

 

9.2 Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse seltsi registrist kustutamiseks.

 

10. SELTSI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

 

10.1 Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud alustel.

 

10.2 Selts võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga ja jaguneda mittetulundusühinguteks.

 

Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi põhikiri on seltsi asutajaliikmete poolt vastu võetud 13. jaanuaril 2004. aastal, täiendatud ja üldkoosolekul kinnitatud  11. septembril 2020. aastal.

Põhikirja prinditav fail

Info